Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych

Niniejszym informujemy Pana / Panią, że przetwarzamy Pana / Pani dane osobowe przekazane nam w związku ze współpracą z nami. Szczegóły tego dotyczące znajdują się poniżej.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest:

BOWARTO z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-289), ul. Zdziarska 60c, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000720017, której akta rejestrowe przechowuje SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
NIP: 5242853312, REGON: 36954366000000, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł, e-mail: biuro@bowarto.com, tel.: 506 101 125

oraz

BO.WARTO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-864), ul. Kochanowskiego 29/64, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000352296, której akta rejestrowe przechowuje SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
NIP: 1182026743, REGON: 142368081, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł, e-mail: biuro@bowarto.com, tel.: 502097891

Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • zawarcie i wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • cele analityczne, takie jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcy danych

W związku z naszą współpracą, może dochodzić do powierzenia przetwarzania Pana / Pani danych następującym podmiotom:

 • home.pl S.A., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin – w celu przechowywania Pana / Pani danych na serwerze skrzynki pocztowej,
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – w celu korzystania z usług Google, takich jak Google Docs i Google Drive, w ramach których może dochodzić do przetwarzania Pana / Pani danych osobowych,
 • Fakturownia Sp. z o.o., ul. J. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa – w celu korzystania z systemu do fakturowania, w którym przetwarzane są Pana / Pani dane osobowe na potrzeby wystawienia faktury,
 • Biuro Usług Ekonomicznych Tomasz Wandel, ul. Traugutta 3/1, 11-500 Giżycko – w celu korzystania z usług księgowych świadczonych przez podmiot zewnętrzny, który przetwarza Pana / Pani dane widoczne na fakturach,
 • Allekurier Sp. z o.o., ul. Balicka 12a/b4, 30-149 Kraków– w celu korzystania z usług kurierskich świadczonych przez podmioty zewnętrzne,
 • Grupa Spotkanie S.C ul. Grunwaldzka 42/2, 60-786 Poznań – w celu merytorycznej realizacji programów z zakresu Analizy Transakcyjnej
 • Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, u. Bajana 40; Warszawa – w celu obsługi zgłoszenia na trening interpersonalny stacjonarny w Warszawie.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Ponieważ korzystamy w naszej pracy z usług Google, Pana / Pani dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w zakresie ich przechowywania na serwerach tam zlokalizowanych. Google LLC przystąpiło do programu Privacy Shield, w ten sposób gwarantując odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

b>Okres przechowywania danych

Pana / Pani dane będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo powyżej w ramach wskazania na cele i podstawy przetwarzania danych.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu / Pani następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Pana / Pani zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Pana / Pani dane, może Pan / Pani żądać, abyśmy je usunęli),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pan / Pani żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem / Panią działań, jeżeli Pana / Pani mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (ma Pan/ Pani prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinien Pan / Pani wskazać nam Pana / Pani szczególną sytuację, która Pana / Pani zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pana / Pani dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Pana / Pani praw lub też, że Pana / Pani dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • prawo do przenoszenia danych (ma Pan / Pani prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Pan / Pani nam dostarczył na podstawie umowy lub Pana / Pani zgody. Może nam Pan / Pani zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
 • prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego (jeżeli stwierdzi Pan / Pani, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, może Pan / Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

W celu wykonania swoich praw prosimy skierować swoje żądanie pod adres e-mail biuro@ bowarto.com. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pana / Pani uprawnień będziemy musieli odpowiednio Pana / Panią zidentyfikować.

Informacja o wymogu / dobrowolności podany danych

Podanie przez Pana / Panią danych jest warunkiem nawiązania współpracy i zawarcia umowy.